Vedtægter

for Købmandsgården i Balle ApS 

1. Navn 

1.1 Selskabets navn er Købmandsgården i Balle ApS. 

2. Formål 

2.1 Selskabets formål er at erhverve og udleje fast ejendom og inventar til daglig- vareforretning og dermed beslægtet virksomhed i Balle. 

3. Kapital 

3.1 Selskabets kapital er på kr. 446.250,00, fordelt på kapitalandele á kr. 1.250,00. 

4. Kapitalandele 

4.1  Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, der skal være tilgængelig for enhver kapitalejer, jfr. selskabsloven § 51 stk. 4. 

4.2  Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer. 

4.3  Ingen kapitalandele har særlige rettigheder. 

5. Kapitalandelenes omsættelighed 

5.1  Kapitalandelene er frit omsættelige. 

5.2  Ingen overgang af kapitalandele er gyldig over for selskabet, forinden notering har fundet sted i ejerbogen. Det påhviler kapitalejeren at sørge for, at ejerbog- gen indeholder en ajourført e-mail adresse. 

6. Stemmeret 

6.1 Hver kapitalandel på kr. 1.250,00 giver én stemme. 

7. Selskabets ledelse 

7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 eller 5 bestyrelsesmedlem- mer, der vælges af generalforsamlingen. 

Ved stiftelsen vælges 5 medlemmer. 

7.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, således at 3 (ved 5 medlemmer) henholdsvis 2 (ved 3 medlemmer) vælges på lige årstal. 

Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år af gangen på ulige årstal. Genvalg kan finde sted.
Der vælges 1-2 suppleanter hvert år, som vælges for et år af gangen. Der vælges 1 intern revisor og en suppleant hvert år. 

7.3  Bestyrelsens formand og direktør udpeges af bestyrelsen, og bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt selv. 

7.4  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. 

7.5  De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemme- flertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. 

7.6  Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 

7.7  Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

7.8  Generalforsamlingen kan ved simpel stemmeflerhed nedsætte antallet af medlemmer i bestyrelsen, således, at bestyrelsen alene består af en formand og 2 medlemmer. 

8. Tegningsregel 

8.1 Selskabet tegnes af direktøren sammen med formanden for bestyrelsen eller direktøren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse. 

9. Indkaldelse til generalforsamling 

9.1  Generalforsamling indkaldes med mindst to og højst fire ugers varsel ved mail til hver enkelt kapitalejer og opslag i Købmandsbutikken i Balle. 

9.2  Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned. 

9.3  Forslag fra kapitalejerne til behandling på generalforsamlingen kan også sen- des som e-mail eller afleveres til formanden. 

10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling 

10.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punk- ter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

5. Valg af intern revisor. 

6. Forslag fra kapitalejere. 

7. Eventuelt. 

10.2  Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest to uger efter, at et medlem af bestyrelsen eller 1/3 af den stemmeberettigede kapital har forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst ti dages varsel med angivelse af endelig dagsorden. 

10.3  Enhver kapitalandel har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalfor- samlingen. Forslag fra en kapitalejer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. 

11. Afstemningsregler på generalforsamlingerne 

11.1  Alle beslutninger træffes på generalforsamlingerne med almindeligt stemme- flertal. 

11.2  En beslutning om ændring af vedtægterne, herunder også beslutning om likvidation kræver godkendelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Derudover kræves der, at 2/3 af den stemmeberettigede kapital deltager i afstemningen. 

11.3  Såfremt 2/3 af den stemmeberettigede kapital ikke har deltaget i mødet, kan beslutningen på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, indkaldt i overensstemmelse med punkt 9, vedtages med flertal på 2/3 af den deltagen- de kapital. 

12. Regnskabsår 

12.1  Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni i det efterfølgende år. 

12.2  Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 30. juni 2018. 

13. Revisor 

13.1 Selskabets generalforsamling har besluttet at anvende reduktion af revisions- Pligt, og selskabets årsrapporter vil derfor ikke være revideret. 

Vedtaget ved selskabets stiftelse den 23. januar 2017. 

Som stifter:
Balle, den 23. januar 2017 

Lars Boelsmand Nielsen 

Som bestyrelse: 

Balle, den 23. januar 2017 

_______________________________ Lars Boelsmand Nielsen 

_______________________________ Birgit Robdrup 

_______________________________ Ziggy Pasternack Heilsberger 

_______________________________ Leon Vetter 

_______________________________ Trygve Olav Jamholt 

Som dirigent:
Balle, den 23. januar 2017 

____________________________

Lydia Callesen